Dokumente / Skakels

Algemene Sinode Korrespondensie

Kommunikasie vanaf die AS:

Die reglemente wat geredigeer en taalkundig versorg is, gaan ons begin publiseer op die Algemene Sinode se Webwerf vir gebruik in die kerk.  

Die volgende reglemente is gereed en op die Webwerf gepubliseer:

Reglement 13 – Reglement vir voltydse predikantsposte

Reglement 14 – Reglement vir deeltydse predikantsposte

Reglement 15 – Reglement vir Tentmakersposte

Reglement 16 – Reglement vir vastetermyn predikantsposte

Reglement 17 – Reglement vir Brugbediening

Reglement 18 – Reglement vir Standplaas- en Diensleraarsposte

Reglement 19 – Reglement vir gekoppelde predikantsposte

Reglement 20 – Reglement vir die verlof van Predikante en Diensleraars

Reglement 21 – Reglement vir die bestuur van diensverhoudinge by ongeskiktheid en onvermoë  

Reglement 22 – Reglement vir tug en vermaning  

Reglement 23 – Reglement vir hersiening, appèl,  beswaarskrif (gravamen) en proseduriële beswaar

Reglement 24 – Reglement vir kerklike goedere

Reglement 25 – Reglement vir gestuurdheid van die NG Kerk

Reglement 26 – Reglement vir die verhouding tot ander kerke en groepe

Reglement 27 – Reglement vir die vermeerdering, kombinering, eenwording ene samesmelting van gemeentes

Die nuutste Reglemente is beskikbaar om direk af te laai: https://ngkerk.net/wp-content/uploads/2023/11/Kerkorde-2023-Reglemente.pdf En onder Kerkorde hier: https://ngkerk.net/dokumente/

Geloofsdokumente, Belydenisskrifte en Formuliere van die NG Kerk, kan vanaf die Kerk Argief se webtuiste verkry word, deur hierdie skakel te kliek.

Diensverhoudinge

Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk 2022

Die Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk (2022 se weergawe) kan afgelaai word as ‘n PDF (3 MB), deur op die skakel te kliek.
Enige kommentaar, aanbevelings of navrae na aanleiding van hierdie hersiene gids kan gerig word aan die Bestuurder: Algemene Taakspan Predikantesake (ATP), Dr. Dewyk Ungerer by [email protected]

Die A tot Z Beleid vir Predikante van die NG Kerk, kan hier afgelaai word: Beleid; Vorms PDF; Vorms Docx

Kerkkantoor

‘n Omvattende handleiding vir Kerkkantoor personeel (PDF 4.4 MB), is deur Ds. Mossie Mostert van die Sinode Noord-Kaapland opgestel en kan hier afgelaai word: Handleiding vir Kerkantoorpersoneel

Huwelike

  • Alle riglyne en belangrike inligting ten opsigte van Huweliksbevestiging en inligting vir Huweliksbevestigers, kan verkry word vanaf die Algemene Sinode se blad: Huweliksbevestigers

Amptelik

SARS en die kerk