• NG Kerk Sinode Goudland
  "Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde." - Galasiërs 5:13
 • NG Kerk Sinode Goudland
  "Dit is hoe almal sal weet dat julle my dissipels is – as julle liefde teenoor mekaar het.” - Johannes 13:35
 • NG Kerk Sinode Goudland
  God se liefde met egtheid en omgee in die wêreld uitleef.

Rugsteun

Ondervoorsitter Rugsteun (Regsake, Finansies, LAS): Ds Marius de Beer, 082 494 4058, [email protected]

Sekundus Rugsteun en addisionele jong lid op dagbestuur: Dr Wicus van der Merwe, 082 337 1568. [email protected]

Ouderling op SBK en lid vir Rugsteun:  Riaan van Zyl

 

Regskommissie

Aktuarius: Dr Poena van der Merwe, 082 445 3742, [email protected]

Ondervoorsitter: Dr Wicus van der Merwe, 082 337 1568. [email protected]

Ad Hoc: Ds Marius de Beer, 082 494 4058, [email protected]

Lede: Lawrence Mafifi, Di. Wilhelm Rothman, Elzeth Pienaar, Rudolph Momberg, Jollie Theron, Chris Smith en Dr Hannes Schulz.

 

Fondse

Dr Poena van der Merwe, 082 445 3742, [email protected]

Anderton Smith, 018 297 3928, [email protected]

Mev Esme Gous, 018 297 3928 [email protected]

Ds Anton Mieny, 083 654 0806, [email protected]

Reglement 21 Fondse verteenwoordigers

Dr Poena van der Merwe, Anderton Smith, Ds Anton Mieny

 

Kommunikasie en Bemarking

(Alle korrespondensie aan: [email protected])

Ds Anton Mieny, 083 654 0806, [email protected]

Mev Marizanne Grobbelaar, 018 297 3928 [email protected]

Leer- en Aktuele Sake

Leier: Dr Sarel Marais, 082 580 1848, [email protected]

 

Missionale Kerkwees

Ondervoorsitter Missionale Kerkwees: Dr Jaco Schoeman, 082 411 4080, [email protected]

Sekundus Missionale Kerkwees en addisionele jong lid op dagbestuur: Ds Fralene van Zyl, 082 613 3318, [email protected]

Ouderling op SBK en lid vir Missionale Kerkwees: Paul Nel

Predikantebediening

Voorsitter: Ds Anton Ferreira, 082 495 5968, [email protected]

Gemeentebediening

Leier:      Ds Phil Gräbe, 072 660 5230, [email protected]

Jeugbediening

Leier: Ds Adelle Swanepoel, 065 846 0125, [email protected]

 

Missionale Diakonaat

Ondervoorsitter Missionale Diakonaat: Ds Sanré Benadé, 082 555 3024,  [email protected];

Sekundus Missionale Diakonaat en addisionele jong lid op dagbestuur: Ds Irma Nel, 083 697 6467, [email protected]

Ouderling op SBK en lid vir Missionale Diakonaat: Nic van der Werff

Missionale Aksie (Sending)

Leier Plaaslike Sending: Dr Grant du Plessis, 082 614 8263, [email protected]

Leier Wêreldsending: Ds Anton Mieny, 083 654 0806, [email protected]

Studentebediening

Leier: Ds Marius de Beer, 082 4944 058, [email protected]

SKDB

Leier: Ds Cobus Niemand, 072 708 9785, [email protected]

Diens van Barmhartigheid

Werksaamhede:

Die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid (SKDB) doen die welsynswerk van die Sinode Goudland. Die SKDB werk deur NG Welsyn MSW, die sinode se geregistreerde welsynsorganisasie en Organisasie Sonder Winsoogmerk. Hoofkantoor van die SKDB en NG Welsyn: Peter Mokabalaan 104, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, 018 297 3928, [email protected]

Webblad: www.ngwelfare.co.za

Facebook: www.facebook.com/ngwelsyn

Leierskap:

Die lede van die SKDB vorm ook die ledevergadering van die Direksie van NG Welsyn en bestaan uit die volgende persone:

 • Voorsitter: Ds Cobus Niemand.
 • Ondervoorsitter en Platteland: Ds Ben Botha.
 • KOSH: Ds Coenraad van Staden.
 • Potch: Ds HJ (Cobus) Niemand.
 • Verre-Wesrand: Ds Rudolph Botha.
 • Ampshalwe: Predikant in Sinodale Diens: Ds Anton Mieny.
 • Benoemde lede:
 • Regsadviseur: Adv Johan Pretorius.
 • Finansiële Adviseur: Prof Jaco Fouché.

Hoofkantoor van die SKDB/NG Welsyn:

Hoof Uitvoerende Beampte / Bestuurder Finansies: Mnr Anderton Smith, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, 018 297 3928, [email protected].

Bestuurder Welsynsdienste: NG Welsyn Noordwes en Gauteng, Mev Lisl Roodt, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, 018 297 3928, [email protected].

Bestuurder Gemeenskapswerk en Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Noordwes: Mev Heleen Scholtz, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, 018 297 3928, [email protected]

Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Gauteng: Mev Anet Hoof, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, 082 335 7763, [email protected]

Bestuurder: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Posbus 282, Vanderbijlpark 1900, 083 635 2877, [email protected]

Bestuurder Kommunikasie: Mev Marizanne Grobbelaar, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, 018 297 3928, [email protected]

NOORDWES

Fasiliteite

Tehuise vir Bejaardes

Bestuurder: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Posbus 282, Vanderbijlpark 1900, 083 635 2877, [email protected]

Bloemhof: Japie Kritzinger Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, Malherbestraat 20, Bloemhof 2660, 053 433 1403, [email protected], faks 053 433 0044.

Delareyville: Huis Delarey, Kerkstraat 30, Posbus 491, Delareyville, 2770, [email protected], 053 948 1928.

Klerksdorp: Klerksdorp Tehuis vir Bejaardes, Rosin­straat 6, Freemanville, Klerksdorp 2571, 018 462 5638/464 1822, [email protected], faks 018 464 2756. Schoonspruit Aftree-oord, Rosinstraat 6, Freemanville, Klerksdorp 2571, 018 462 7693, [email protected]

Koster: Koster Tuiste vir Bejaardes en Aftree-oord, Malanstraat 51, Posbus 127, Koster 0348, 014 543 2052, faks 014 543 2053, [email protected]

Wolmaransstad: Wolmaransstad Tehuis vir Bejaardes, Kockstraat 58, Posbus 417, Wolmaransstad 2630,  018 596 1159, [email protected]/[email protected]

Kinder- en Jeugsorgsentrum

Potchefstroom: Abraham Kriel Kinder- en Jeugsorgsentrum, Kruisstraat, Posbus 1477, Potchefstroom 2520, 018 294 5347/8, faks 018 294 5384, [email protected]

Algemene Maatskaplike Werk

Provinsiale Bestuurder Gesinsorg Noordwes: Me Heleen Scholtz, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, 018 297 3928, [email protected]

Takke

Klerksdorp: NG Welsyn Klerksdorp, Halgrynstraat 5, Posbus 1037, Klerksdorp 2570, 018 462 9887, [email protected]

Lichtenburg: NG Welsyn Lichtenburg, Gerrit Maritzstraat 27, Posbus 586, Lichtenburg 2740, 018 632 4347, [email protected]

Potchefstroom: NG Welsyn Potchefstroom, Maherrystraat 28, Posbus 470, Potchefstroom 2520, 018 297 7347, [email protected]

Schweizer-Reneke: NG Welsyn Schweizer-Reneke, Schweizerstraat 21, Posbus 567, Schweizer-Reneke 2780, 053 963 1156, sreneke.admin@ ngwelfare.co.za

Wolmaransstad: Verwes Maatskaplike Dienste, Broadbentstraat 37, Posbus 75, Wolmaransstad 2630, 018 596 1318, [email protected]

Zeerust: NG Welsyn Zeerust, Presidentstraat 7, Montagu House, Posbus 353, Zeerust 2865, tel/faks 018 642 1312, [email protected]

GAUTENG

Fasiliteite

Tehuise vir Bejaardes

Bestuurder: Bejaardesorgdienste: Mev Elmarie Rossouw, Posbus 282, Vanderbijlpark 1900, 083 635 2877, faks 086 772 4905, [email protected]

Krugersdorp: Luipaardsvlei Tehuis vir Bejaardes en Aftree-oord, H/v Hompestraat en Chamdorweg, Le­wisham, Krugersdorp, Posbus 4043, Luipaardsvlei 1743, 011 955 2108, [email protected]

Meyerton: Huis Meyerton en Aftree-oord, Shippardstraat 32, Posbus 403, Meyerton 1960, 016 362 0045, [email protected]

Vanderbijlpark: Jeugland Tuiste vir Bejaardes, Jeugland Aftree-oord en Kiewietsnes Aftree-oord, Conan Doylestraat 10, Posbus 59, Vanderbijlpark 1900, 016 933 3995, [email protected]

Kinder- en Jeugsorgsentrum

Vereeniging: Catherine Robson Kinder- en Jeugsorgsentrum, Joubertstraat 1, Posbus 496, Vereeniging 1930, 016 455 1733, [email protected]

Algemene Maatskaplike Werk

Gauteng: Provinsiale Bestuurder Gesinsorg: Mev Anet Hoof, Posbus 1570, Potchefstroom 2520, 082 335 7763, faks 018 293 1027, [email protected]

Takke

Fochville: Fochville Maatskaplike Dienste, Russel-gebou (1ste vloer), H/v Park en Presidentstraat, Posbus 81, Foch­ville 2515, 018 771 3773, [email protected]

Krugersdorp: NG Welsyn Krugersdorp, H/v Omega- en Kommissarisstraat, Posbus 603, Krugersdorp 1740, 011 660 3183, [email protected]

Meyerton: NG Welsyn Meyerton, NG Kerkgebou, H/v Lochstraat & Pierneef Kringweg, Posbus 115, Meyerton 1960, 016 362 0864, [email protected]

Roodepoort: NG Welsyn Roodepoort, Jan van Rooyenstraat 24, Witpoortjie, Roodepoort 1724, Posbus 3118, Witbeeck 1729, [email protected], 011 955 6924.

Vanderbijlpark: NG Welsyn Vanderbijlpark, H/v JJ Smith- en FW Reitzstraat (Kerkgebou), Posbus 282, Vanderbijlpark 1900, [email protected], 016 981 1044.

Vereeniging: NG Welsyn Vereeniging, NG Kerkgebou, Hofmeyerstraat, Vereeniging, Posbus 272, Vereeniging 1930, 016 421 4044, [email protected]

Gemeenskapswerk:

Emanang Nokeng Wes-Rand: H/v Corlettlaan en Jan van Rooyenstraat, Posbus 3002, Witbeeck 1729, 083 268 3660, [email protected]